Na jugoistoku Banata, u dolini reke Nere, smestila se Bela Crkva, jedan od najsunčanijih gradova Srbije. Do ove lepe varoši na samoj granici sa Rumunijom, 100km udaljene od Beograda, stiže se iz dva pravca: jedan put vodi preko Pančeva i Kovina, a drugi preko Alibunara i banatskih Karlovaca. Bela Crkva leži u živopisnoj kotlini okružena Vršačkim i Banatskim planinama, uzvišenjem Lokve i Deliblatskom peščarom otvorenom prema Panonskoj ravnici.


 

 

 

Javno komunalno preduzeće "Belocrkvanski komunalac" osnovano je 10. septembra 1998 i posluje radi obezbeđivanja uslova trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba krajnjih korisnika usluga, a posebno :

- sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje uključujući pravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija, kao i selekcija sekundarnih sirovina;

- održavanje čistoće na površinama javne namene i pražnjenje posuda za otpatke na površinama javne namene;

- održavanje javnih zelenih površina;

- upravljanje pijacama, komunalno opremanje, održavanje i organizacija delatnosti na zatvorenim i otvorenim prostorima, koji su namenjeni za obavljanje prometa poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda;

- upravljanje i održavanje groblja i objekata, koji se nalaze u sklopu groblja, sahranjivanje, održavanje pasivnih grobalja i spomen obeležja;

- dimničarske usluge.


Javno komunalno preduzede učestvuje u realizaciji GIZ IMPACT projekta "Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama", kroz organizovanje i izvršenje sezonskih merenja ukupne količine otpada koji se prikupi na nedeljnom nivou kao i uzorkovanja otpada iz tri tipa stanovanja. Projekat je počeo u 2012. godini, trajade do decembra 2017. i bide realizovan u dve faze, a svaka de trajati tri godine. GIZ IMPACT projekat "Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama" sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ* po nalogu Nemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj u saradnji sa glavnim partnerom projekta Ministarstvom nadležnim za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Cilj ovog projekta je podrška opštinama Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanj, Koršumlija i Svilajnac u unapređenju pružanja usluga u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama. GIZ IMPACT aktivnosti usmerene su ka smanjenju odlaganja otpada na deponije, povedanju obuhvata sakupljanja komunalnog otpada i otpadnih voda, ponovnoj upotrebi i reciklaži otpada i prečišdavanju otpadnih voda.


*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) je organizacija za međunarodnu saradnju koja u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), podržava Srbiju kroz mnogobrojne bilateralne i regionalne projekte.